Onderzoek werking NovelCure

De NovelCure methode

 • Home
 • Meer...
 • Werking NovelCure

Periode : 1-11-2005 tot 22-4-2007
Inleiding: 586 patienten

De samenwerking met NovelCure is vanaf het begin gebaseerd op een zogenaamde dubbelblinde werkwijze, hetgeen inhoudt dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen beoordelaar
en behandelaar.

bloedonderzoek

Om elke schijn van vooraf informatie aan de beoordelaar van het HIPP bloedonderzoek weg te nemen, is vanaf het begin van de samenwerking het laboratoriumformulier door de behandelaar ten dele ingevuld, zonder klinische gegevens of klachten te vermelden.

De anamnese, alsmede het medicatiegebruik van de cliënt is in deze periode niet ingevuld.
De beoordelaar is nimmer op de hoogte geweest van bestaande pathologieën.
Daarnaast is van de kant van de behandelaar meerdere malen getracht de beoordelaar op een verkeerd spoor te brengen, door bijvoorbeeld verwisseling van naamsgegevens, geboortedata, en man/vrouwgegevens. Dit heeft nimmer de behandeling van de individuele cliënt in gevaar gebracht.

Pathologieën:
Het door het Proteomics eiwit bloedbeeld aangegeven klachtenpatroon is zeer divers
van aard gebleken:

 • Pulmonale problematiek (astma, cara)
 • Huidproblemen (eczeem, allergische huidreacties, psoriasis)
 • Hoofdpijnklachten (clusterheadache, migraine)
 • Hormonale stoornissen (overgangsklachten, ongewilde kinderloosheid, schildklierproblematiek, diabetes/insuline resistentie)
 • Stressgerelateerde klachten (vermoeidheidsklachten, burn-out, depressie, psychotische kenmerken)
 • Tractus digestivus (maagklachten, problemen in de dunne darm, obstipatie, IBS)
 • Bewegingsapparaat (artrose, artritis, reumatische afwijkingen, klachten van weke delen (spieren, bindweefsel), osteoporose, dystrofie
 • Vasculair (ontstekingsreactie, atherosclerose)
 • Leverproblematiek (leververvetting, hepatitis, galproblemen, pancreasproblemen)
 • Infectieuze aandoeningen (lyme infecties, post-virale syndromen, mononucleosis infectiosa)
 • Auto-immuniteits aandoeningen (MS (?), overige, vreemd-lichaam reacties)
 • Cognitieve stoornissen en gedragproblemen (ADHD, dyslexie, dyspraxie, autisme,met name daarnaast ook vergeleken met Vetzuren onderzoek)

Dit is een scala aan aandoeningen, soms geclassificeerd als ‘vage’ klachten, die vaak niet nader kunnen geworden vastgesteld middels ‘regulier’ bloedonderzoek.
De follow-up van cliënten is wisselend gebleken, een probleem dat doorgaans gezien wordt bij de gestandaardiseerde trials, waarbij eveneens een fall out van een niet onaanzienlijk deel van de cliënten aanwezig is. Toch heb ik een redelijk beeld gekregen van de successen die behaald zijn. De lastigste groep bleken de zogenaamde cliënten uit de groep met een hypo-immuniteit, met een hoog copperacetate. Deze groep is te beschouwen als chronisch, gedraagt zich ook vaak als zodanig, en de therapietrouw in deze groep ligt lager, vanwege de langere duur van de therapie, de hogere kosten, en stressoren vanuit de omgeving waarop weinig invloed uit te oefenen is en soms zelfs secundaire ziektewinst.

Algemene tendens:
Wat zichtbaar is gebleken, is dat een zeer groot deel van de cliënten een aanzienlijke verbetering aangaf op de initiële kuur (Nutric Basic). Met name de groep cliënten met uitgesproken vermoeidheidsklachten gaf binnen twee weken een aanzienlijke verbetering aan. Of hier sprake is van een placebo-effect, kunnen we niet aangeven, omdat er simpelweg geen controlegroep is uitgezet.
Van de cliënten die een tweede Proteomic eiwit onderzoek bloedbeeld na de eerste kuur hebben laten bepalen, gaf rond de 93% een klinische verbetering aan van de diverse klachten (gewrichtsklachten, vermoeidheidsklachten, luchtwegproblemen), en biochemisch was een verandering van 98% zichtbaar.
Ik begrijp dat dit een opmerkelijk hoge score is, die m.i. niet (uitsluitend) verklaard kan worden door een placebo-effect.
De biochemische veranderingen die nagenoeg parallel verlopen met de klinische verbetering, correleert daarvoor in de praktijk te sterk.
Een omissie van mijn kant is de matige verslaglegging van, omdat onderzoek in de dagelijkse praktijk niet mijn core-business is, maar een diagnosticum om de slagingskans van mijn overige behandelingen in te schatten. Het ontbrak hiertoe eenvoudigweg aan tijd, menskracht en financiële middelen.


Opmerkelijke casussen
Mw. R te E, 45 jr oud. Kwam binnen met de wens om af te vallen.
Onder controle bij de internist wegens een leverlijden, met forse leverschade en niet behandelbaar gebleken. Puncties lieten een leververvetting zien eci. Cliënt werd aangegeven te lijden aan een niet behandelbare leveraandoening. Cliënt presenteerde zich icterisch (geelzien) bij mij.
Initiële behandeling met NovelCure producten: eenmalig de standaardkuur NutricBasic A+Nutric Basic B, leidde tot volledig normaliseren van de klinische waarden gemeten bij de internist en in het Proteomics eiwit bloedbeeld. 1 jaar na dato opnieuw een controlebeeld Proteomics eiwit status bleek gehandhaafd. Cliënt is vanuit een WAO situatie weer volledig aan het werk, nu in een leidinggevende functie.

Mw. A te D, 32 jaar. Wens om af te vallen na periode van een postnatale depressie. Voorafgaand aan de standaard behandeling, bleek, naar wat zij mij later vertelde, dat zij zich eerder had laten onderzoeken door een reumatoloog in verband met ontstekingsverschijnselen aan de gewrichten in de vingers. Er werd een sterk verhoogde bezinking en de aanwezigheid van reumafactoren gevonden. Cliënt gaf aan dat de reumatoloog nogal ongerust was (jonge patiënt), en er werd afgesproken dat na 6 weken opnieuw bloedonderzoek zou plaatsvinden. Cliënt is in de tussenliggende periode begonnen met de standaardkuur. Bij herhalingsonderzoek door de reumatoloog in een klinisch lab, werden er geen afwijkingen gevonden. Omdat de reumatoloog de uitslag niet vertrouwde, heeft hij bloed ingestuurd naar een ander klinisch lab. Ook daar werden geen afwijkingen gevonden. Cliënt heeft nadien geen ontstekingsverschijnselen meer gehad.

Mw. V te H, 48 jaar. Uitval op de werkvloer wegens ‘overspannenheid’. Proteomics eiwit onderzoek gaf een CVS2 aan. Na een volledige kuur volledig hersteld, weer aan het werk. Proteomics eiwit onderzoek controlebeeld liet een duidelijke biochemische verbetering zien.

Mw. W te G, 38 jaar. Gewrichts- en spierklachten, geduid als een fibromyalgie, psychologisch probleem. Begonnen met een startkuur. Volledig herstel gedurende een NutricBasic kuur, echter recidief tijdens staken van de NutricBasic. Cliënt geeft aan niet consequent te zijn met de therapie, echter, neemt capsules op momenten dat ze meer klachten heeft.

Dhr. J te H:, 28 jaar. Forse eczeem. Advies van beoordelaar: minimaal 2 kuren nodig om een langdurig herstel te verwachten
Na één standaardkuur eczeem volledig verdwenen. Meldt zich na een jaar omdat er toch weer enkele plekjes zichtbaar worden. Heeft zich tegen het advies in ontrokken aan controle en behandeling, had zoals gezegd minimaal twee kuren moeten volgen.

Dhr W te G, 7 jaar. Diagnose mogelijk ADHD. Na een kuur duidelijk herstel van gedrag, concentratie. Voetballen gaat aanzienlijk beter, haalt op de CITO toets een zo grote verbetering, dat de lerares hem verdenkt van afkijken tijdens de toets. Na herhaling van de toets blijft de score gelijk.

Mw. R te H, 3 jaar. Onhandig, druk, ongecontroleerd spelen. Na een kuur minder onrust ’s nachts, tekenen op papier gaat zonder gooi en smijtwerk, praat gestructureerder dan voorheen. Observaties door zeer kritische maar onbevooroordeelde oma.

Mw. M te E, 28 jaar. Overgewicht, diabetes II, hypertensie. Deze cliënt had de wens om af te vallen, hetgeen haar in voorgaande periode op geen enkele wijze lukte. Verzuimde de hypertensie te melden (240/180 !). Na een volledige kuur en een proteïnedieet 12 kg gewichtsreductie (in 6 weken). Cliënt voelde zich aan het einde van het proteïnedieet duizelig en gaf toen pas aan dat ze een hoge bloeddruk had. Tensie bleek bij nameten nu op 140/90 te liggen, hetgeen voor mij een goede verklaring was voor de duizeligheidklachten.

Dhr. H te S, 54 jaar. Patiënt met een kunsthartklep, therapieresistente hypertensie. Wens tot afvallen. Op eerste kuur zonder Proteomics eiwit beeld en een proteïne kuur 8 kg gewichtsverlies in 3 weken. Opmerkelijk bleek het onderzoek van de cardioloog, die constateerde dat de tensie na 5 jaar op 120/80 lag, hetgeen technisch (kunstklep) eigenlijk niet mogelijk was.

Dhr M te G, 17 jaar. Ernstig acne. Staat op het punt om met roacutane te beginnen. Proteomics Eiwit beeld en een standaardkuur, na 3 weken forse verbetering van de pustulae, acne oogt een stuk rustiger. Zus op dezelfde manier een behandeling ondergaan, minder ernstige vorm, eveneens een goed resultaat. Wat in deze casus opviel (wat overigens ondertussen in meerdere beelden zichtbaar is geworden), is de slechte afweer bij relatief jong volwassenen en kinderen.

Dhr. M te E, 38 jaar. Forse folliculitis in de schaamstreek, oksels, rug etc. Tot nu toe uitsluitend antibiotica en chirurgische interventies. Na eerste standaardkuur een forse verbetering, is echter nog onder behandeling.

Mw. D te O: Granuloomvorming op een permanente rimpelvuller. Forse zwellingen gelaat, fronsregio en neuslippenplooi, 5 jaren na behandeling. Proteomics eiwit beeld liet een forse immuniteitsstoornis zien. Behandeling met standaardkuur, in combinatie met de reguliere behandeling (kenacort injecties, echter in een geringe hoeveelheid). Binnen 6 weken volledig herstel, zonder blijvende schade.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een duidelijke verbetering c.q. herstel van cliënten, die hebben toegezegd hun medewerking te willen verlenen aan een eventuele toelichting.
De caseload is 3 keer zo groot, echter, een groot aantal heeft direct contact gehad met NovelCure en valt in dat opzicht buiten mijn gezichtsveld.

De ruim 500 analyses die in de bovenbeschreven periode de revue zijn gepasseerd, laten nagenoeg alle een duidelijke verbetering zien. Mogelijk oorzaak van vertraging op reactie van een kuur is gelegen in de volgende feiten:

 • tussentijds antibioticagebruik
 • reguliere medicatie met een contra-productieve werking op de ingestelde NovelCure therapie
 • lagere therapietrouw dan vooraf ingeschat
 • missen van klinische gegevens van de cliënt door beoordelaar, waardoor achteraf beter een andere therapie ingezet had kunnen worden (echter nooit schade opgemerkt door deze onvolkomenheid c.q. delay in therapie)

Het voert mij te ver om alle 500 casussen langs te lopen.

Mij zijn de volgende items opgevallen:

 • Betrouwbaarheid van de Proteomics Eiwitt analyse. In het begin was ik volstrekt niet op de hoogte van deze wijze van interpretatie en heb me laten leiden door de adviezen van de beoordelaar. Deze bleken in een zeer hoog percentage te kloppen met de klachten die cliënten aan mij presenteerden.
 • Nu, ruim 18 maanden verder, bemerk ik bij mijzelf dat ik op voorhand bij de presentatie van een cliënt de grafiek al in mijn gedachten en op papier kan samenstellen, echter uiteraard zonder de exacte getallen.
 • Onbetrouwbaarheid van een anamneselijst. Slechts enkele cliënten (10%) vullen het anamneseformulier volledig in. Dit kan te maken hebben met het reeds geaccepteerd hebben van de bestaande vage klachten, met ontkenningsgedrag of zelfs met afwijzing voor de geplande behandeling.
 • Sterke respons binnen 14 dagen na de aanvang van een kuur. Meest opvallend is het in eerste instantie erger worden van klachten, nadien een progressieve verbetering. Met name de klachten: gewrichtsklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en obstipatie verminderen sterk na deze periode (excl. de zogenaamde hypo- immuniteits cliënten).
 • Er blijkt een sterk causaal verband te zijn tussen een aantal parameters in het Proteomics Eiwit bloedbeeld, en de succeskans van een gewicht reductiebehandeling of een zogeheten UltraShape behandeling. Dit is ook de reden waarom we een concept aanbieden.

Wat ik tot nu toe heb kunnen behalen met de NovelCure therapie is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ik heb een 1e lijn carrière van ruim 6 jaren achter de rug (militair arts en huisartsgeneeskunde), echter, een dusdanig succespercentage heb ik in deze periode nog nooit kunnen behalen. Ik pleit er voor dat dit zeker geen alternatieve behandeling is, in de negatieve zin des woords. Ik ben klassiek opgeleid, en beschouw mezelf absoluut niet als een alternatief geneeskundige.
Een en ander uit zich met name in de introductie van de nieuwste technieken op cosmetisch gebied in Nederland (Thermage, UltraShape, Fractional laser), waarbij de non-invasieve manier van probleembenadering in onze visie te allen tijde onze leidraad is.

Als laatste wil ik benadrukken dat ik op geen enkele wijze financieel voordeel aan deze therapie heb, behalve in de vorm van een grotere patiënttevredenheid.
Ik zie het echter mijn verplichting als arts deze therapie met ongekende waarde onder de aandacht te brengen, in de hoop dat het ergens in het woud van aanbieders van zorg wordt opgepakt, om het op deze wijze voor meer patiënten beschikbaar te maken.


Onderzoekende arts
Drs D.R,C Bartels

 

 

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden